......

De Prälat versuecht e letschtis Mol mit em Bürgermeister zämme die Narre z' stoppe, da lässt de Obernarr siini Maske falle